در غار تنهایی آقایون سرک نکشید

غار تنهایی آقایون - دکتر مهدی مومن زاده
در غار تنهایی آقایون سرک نکشید

پست های مشابه

انواع الگوهای رابطه

1⃣ رقابتی/ کنترل کننده 🔸زن و شوهر درگیر بحث‌های مکرری می‌شوند که به سرعت به جنگ قدرت تبدیل می‌شود و هر دو طرف نهایت تلاش

×