رژیم تغذیه عاطفی

رژیم تغذیه عاطفی

رژیم تغذیه عاطفی - دکتر مومن زاده

رژیم تغذیه عاطفی🍓

خانم💠 آقــــا
✳️سلیقه همسرت خوب بوده که شمــــارو پسندیده!
پس اگر به سلایق اوشون احترام بذاری در واقع به خودت احترام گذاشتی…😉

💠ذائقه همسرت رو بلدی؟ می دونی چی خوشحالش می کنه؟ از حساسیت هاش خبر داری؟
🔆🔅فهمیدن این ها نیـــاز به مهارت داره🔅🔆

با یادگیری این مهارت ها در رویداد فرهنگی آموزشی:
🧕🏻 *عشق به توان۲* 🧔🏻

عاشقانه تر زندگی کنید.

پست های مشابه

×