زمان برای زن و شوهر چطور می گذره؟

پست های مشابه

انواع الگوهای رابطه

1⃣ رقابتی/ کنترل کننده 🔸زن و شوهر درگیر بحث‌های مکرری می‌شوند که به سرعت به جنگ قدرت تبدیل می‌شود و هر دو طرف نهایت تلاش

×