مهم‌ترین کسی که باید نسبت به او حس خوبی داشته باشیم

مهم‌ترین کسی که باید نسبت به او حس خوبی داشته باشیم

مهمترین کسی که باید نسب به او حس خوب داشته باشیم - دکتر مهدی مومن زاده

لیله الرغائب ( شب آرزوها ) فرصتی است برای آرزوهای و خواسته های بزرگ

💎ارزش هر کس به اندازه خواسته ها و آرزوهای اوست

 

پست های مشابه

×